YSK - Yumeiho Studio Kiveli YSK - Yumeiho Studio Kiveli YSK - Yumeiho Studio Kiveli YSK - Yumeiho Studio Kiveli YSK - Yumeiho Studio Kiveli

КИНЕЗИТЕРАПИЯ (КТ)

КТ в смисъла на международно приетия термин «терапия чрез движение» е професия в здравеопазващия сектор, насочена към промоция на оптимално здравословно и функционално състояние.

Целите на КТ се постигат чрез научно-обоснованото прилагане на физикалните методи (физически упражнения, мануална терапия, естествени и преформиране физикални фактори). В цялостния процес се включва изследване, анализ, оценка, прогнозиране, терапия и проследяване на резултатите при състояние на дисфункции и неспособности.

КТ не се ограничава с рехабилитацията на болни, но в спектъра на нейното действие се включва и образоването, превенцията и промоцията на здравословния начин на живот.

Предметът на КТ с научнообоснованото и методически правилното прилагане на различни средства( главно физически упражнения под формата на процедури с лечебна, поддържаща, възстановителна и профилактична цел).

Следователно КТ е лечението, профилактиката, възстановяването, поддържането на здравето на болния и превенция на рецидиви и усложнения.

Обект на КТ са главно болните, преболедувалите и застрашените от заболяване и дефинитивни увреждания по рождение или вследствие на травми, заболявания с деформации, включително с телесни и душевни недъзи.Обект на КТ са и други категории лица, които не могат да се нарекат болни, но има възможност за усложнения. Такива са бременните, кърмачетата, малките деца, жени в климактериум, здрави възрастни и стари хора. В своята най-обща характеристика КТ може да бъде разделена на 2 основни дяла- активна и пасивна.

Активната КТ се характеризира с активното и съзнателно участие на пациента, който волево изпълнява движенията. Основно средство на АКТ са физическите упражнения, а основния метод е упражняването. Това и най-специфичния метод, при който имаме прилагане на системи от подходящи средства при поставена цел. Въздействието на АКТ е многостранно, но според клиничното и функционално състояние на болния се проявява в следните направления:

- лечебна физкултура (ЛФК)- метод, при който се използват средствата на физическата култура- гимнастически упражнения, упражнения с приложен характер, упражнения с и на уреди, упражнения с приложен характер за лечебни цели.

Лечебната гимнастика е метод за лечение и профилактика на различни заболявания посредством комплекс от физически упражнения. Лечебната гимнастика се дели на: аналитична гимнастика (само за определена мускулна група), общо-укрепваща, подводна гимнастика, игри (на място, полу-подвижни и подвижни), елементи от спорта (плуване, гребане, каране на колело, кънки)

- Трудотерапия (ерготерапия)

- Теренно лечение

- Специални методи (суспенсия, пулитерапия, метод на Бобат, Кобат и Войта)

Пасивна КТ- обхваща форми и средства, при които пациента участва пасивно (не извършва волеви движения). Движението се извършва мануално от рехабилитатора или от приспособления и апарати. Към ПКТ спадат различните видове мобилизаци, масажи (мануален, механо, хидро), Механотерапия (движения извършвани от уреди и апарати).

Принципи на Кинезитерапията

Общо въздействие или всестранност – въздействие не само по отношение на болестния процес, но и на всички съпътстващи заболявания и отклонения от здравето, които могат да се установят

Постепенност на натоварването – комплексът по КТ се построява така, че в началото се започва с леки с достъпни упражнения, които подготвят организма за по-голямо натоварване. Натоварването достига върха си по средата на процедурата, а в края намалява

Системност и продължителност на въздействието – необходим е план за лечение, задачите се постигат чрез часови график. Заниманията трябва да се провеждат редовно. За тази цел са необходими месеци, дори години лечение, за това системната активност е изключително важна

Разсеяност – осигурява възможност за по-продължителна КТ чрез последователно редуване на общо развиващи и специални упражнения

Цикличност – редуване на работа и отдих

Индивидуален подход – трябва да се обръща внимание на специфичната клинична картина: пол, възраст, тип нервна система, поносимост към физически упражнения и двигателни особености на болния

Оптимално натоварване – този ефект може да се постигне ако дразненето от физическото упражнение е с достатъчна сила, която да възбуди кората на главния мозък и условните рефлекторни връзки

Разнообразие на средствата и формите на кинезитерапията – поддържа интереса и активността по време на процедурите, а еднообразието може да доведе до умора.

BG | ENG | RU